Osoba, której zadawane są pytania kandyduje na posła w 2005 r.; jest to równocześnie prawnik i myśliwy. A takich panów w kołach łowieckich mamy sporo.

Uważam, że taka osoba powinna znać prawo łowieckie doskonale.

Więc proszę z wielką uwagą śledzić odpowiedzi tego pana.

 

 

Pytania do myśliwego, prawnika i kandydata na posła - Mieczysława Glińskiego i jego odpowiedzi

 

Czy,  w ramach porządkowania prawa, zamierza Pan wprowadzić zmiany w prawie łowieckim? Jeśli tak, to jakie?

 

Krzysztof Pawłowski 

 

Witam!

 

    Nie zamierzam podejmować żadnej akcji zmierzającej do radykalnej zmiany 

ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

      Uważam, że przyjęty w Polsce model łowiectwa sprawdził się. Łowiectwo jest istotnym elementem ochrony środowiska przyrodniczego, zapewnia ochronę zwierząt łownych. Plany łowickie: wieloletnie i roczne określają zasady gospodarowanie zasobami zwierząt łownych w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.
    Można oczywiście poprwiać przepisy, które nie wpełni sprawdziły się w praktyce / przepisy różnej rangi : ustawy , rozporządzenia i zarządzenia /, jednakże każda zmiana wymaga szerokiej konsultacji z zaiteresowanymi środowiskami : myśliwych, przyrodników, etc.

 

 

Pozdrawiam

                 Mieczysław Glińśki

----- Original Message -----

From: Ekopaw

To: kancelariaz@kmmg.pl

Sent: Friday, August 26, 2005 9:50 PM

Subject: Pytanie do p. Mieczysława Glińskiego

 

Czy zamierza Pan  przeprowadzić zmiany na liście zwierząt łownych; jeśli tak, to jakie?

 

Z poważaniem

Krzysztof Pawłowski  

 

 
----- Original Message -----
From: kancelaria zambrów
To: Ekopaw
Sent: Tuesday, August 30, 2005 10:38 PM
Subject: Re: Pytanie do p. Mieczysława Glińskiego

 
 
 
    Zgodnie z art. 5 ustawy  prawo łowieckie listę gatunków zwierząt łownych ustala minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego.
    Uważam ten sposób ustalania listy gatunków zwierząt łownych za właściwy. Każda zmiana na liście wymaga rozwagi i powinna być poprzedzona odpowiednimi badaniami
 
Z poważaniem
 
                        M.Gliński
 

Panie Mieczysławie Gliński, proszę ponownie o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie:

Czy zamierza Pan  przeprowadzić zmiany na liście zwierząt łownych; jeśli tak, to jakie?
Z tej odpowiedzi, którą uzyskałem od Pana, nie dowiedziałem się czy obecna lista zwierząt łownych jest przez Pana akceptowana? Myślę, że właśnie Pan ma tu swoje zdanie.
 

Z poważaniem

Krzysztof Pawłowski

 

 

Ps. Kolejną odpowiedź zamieszczę niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 

Data: 31 sierpnia 2005 r.