ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.

(Dz. U 92 z 3.09.2001, poz. 1029)

Na podstawie art. 35a ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 482, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415. z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91. poz. 409. z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 3, póz. 21) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące rodzaje siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie:
1) łąki podmorskie w strefie sublitoralnej (Zosterion),
2) ramienicowe taki podmorskie w strefie sublitoralnej (Ruppion maritimae),
3) płytkie ujścia rzek,
4) laguny,
5) duże płytkie zatoki,
6) morskie ławice małży,
7) kidzina na brzegu morskim (Cakiletea maritimae),
8) klify na wybrzeżu Bałtyku,
9) błotniste solniska z solirodkiem (Thero-Salicornietalia),
10) bagienne solniska nadmorskie i śródlądowe halofilne łąki (Glauco-Puccinellietalia),
11) inicjalne stadia nadmorskich wydm białych (Minuartio-Agropyretum juncei),
12) nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophileteum),
13) nadmorskie wydmy szare (Koelerion albescentis),
14) nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Salici-Empetretum nigri),
15) nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika i wierzby piaskowej (Hippophao-Salicetum arenariae),
16) lasy mieszane na wydmach nadmorskich (Ouercion robori-petraeae),
17) wilgotne zagłębienia rmędzywydmowe (Ericion tetralicis, Rhynchosporion albae, Myricetum gale, Litorellion),
18) wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi (Spergulo vernalis-Corynephoretum),
19) jeziora lobeliowe (Isoeto-Lobelietum, Isoetetum echinosporae),
20) twardowodne oligomezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea),
21) starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion i Potamogetonion),
22) naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (Utrricularietea intermedio-minoris),
23) pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (Epilobion fleischeri),
24) zarośla wierzbowo-wrześniowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salicion elaeagni),
25) zalewane muliste brzegi rzek (Bidentetalia tripartiti).
26) wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Erico Sphagnetalia),
27) suche wrzosowiska (Cafluno-Genistion, Calluno--Arctostaphylion),
28) wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum),
29) nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis),
30) karpackie zarośla kosodrzewiny (Pinetum mughi carpaticum),
31) wschodniokarpackie subalpejskie zarośla z olchą kosą i wierzbą śląską,
32) sudeckie zarośla kosodrzewiny (Pinetum mughi sudeticum),
33) pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo-Scleranthetea),
34} subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej (Salicetum lapponum),
35) śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),
36) wysokogórskie bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae),
37) wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi),
38) wysokogórskie murawy nawapienne (Seslerion tatrae),
39} murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea),
40) murawy bliźniczkowe (Nardetalia),
41) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),
42) wysokogórskie ziołorośla i zarośla liściaste (Adenostylion alliariae),
43) wysokogórskie traworośla (Calamagrostion),
44) łąki selernicowe (Cnidion dubii),
45) mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Poligonetum, Trollio-Polygonetum, Cirsietum Rivularis),
46) niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatheretum medioeuropaeum, Gladiolo-Agrostietum, Anthyllidi-Trifolietuin montani),
47) górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono- Trisetion),
48) torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji (Sphagnetalia magellanici, Rhynchosporion albae),
49) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Caricion lasiocarpae),
50) obniżenia dolinkowe i pła mszarne (Rhynchosporion albae),
51) torfowiska nakredowe (CIadietum marisci i Caricion davallianae)
52) źródliska (Montio-Cardamintea),
53) torfowiska alkaliczne (Caricion davallianae, część Caricion fuscae, Molinietalia i Phragmitetalia),
54) szuwary wielkoturzycowe (Caricetum Distichae, Caricetum ripariae, Carfcetum appropinguats, Caricetum yulpine, Caricetum buxbaumi, Cicuto-Caricetum pseudocyperi),
55) piargi i gołoborza krzemianowe (Androsacion alpinae),
56) wysokogórskie nawapienne wyleżyskaa śnieżne (Arabidion coeruleae),
57) piargi i gołoborza wapienne (Thlaspion rotundifolfi),
58) podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne (Gymnocarpletum robertiani},
59) górskie, wapienne ściany skalne i urwiska (Potentilletalia caulescentis),
60) ściany skalne i urwiska krzemianowe porośnięte roślinnością (Androsacion vandelii),
61) jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,
62) kwaśne buczyny górskie (Luzulo nemorosae-Fagetum),
63) kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosoae-Fagetum),
64) żyzne buczyny górskie (Dentario enneaphylidis-Fagetum, Dentario glanulosae-Fagetum),
65) górska jaworzyna ziołoroślowa (Aceri-Fagetum),
66) ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagion),
67) świetlista dąbrowa (PotentiIIo albae-Ouercetum),
68) grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
69) grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum),
70) grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici-Carpinetum),
71) jaworzyna górska z miesięcznicą trwałą (Lunario-Aceretum),
72) jaworzyna górska z języcznikiem zwyczajnym (Phyllitido-Aceretum),
73) górski lasjaworowo-jarzębinowy (Sorbo-Aceretum carpaticum),
74) las klonowo-lipowy (Aceri-TiIietum),
75) acidofilne dąbrowy i acidofilny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
76) brzezina bagienna (Betuletum pubescentis),
77) las brzozowo-sosnowy (Thełypteri-Alnetum),
78) sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum),
79) górskie torfowiska wysokie z sosną błotną (Pino muo-Sphagnetum),
80) borealna świerczyna na torfie (Sphagno girgensohnii-Piceetuin),
81) łęg jesionowo-olszowy (Circaeo-Alnetum)
82) łęg wiązowo-jesionowy (Ficario-Ulmetum campestris)
83) podgórski łęg jesionowy na stanowiskach niżowych (Carici remotae-Fraxinetum),
84) łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum)
85) nadrzeczne i nadpotokowe olszyny górskie (Alnetum incanae, Canci-Fraxinetum, Astrantio-Fraxinetum, Caltho-Alnetum i inne),
86) wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum),
87) olsy i łozowiska (Alnete aglutinosae),
88) górskie reliktowe laski sosnowe (Vario-Pinetum)
89) dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy (Abieti-Piceetunn montanum),
90) górnoreglowy bór sudecki (Plagothecio-Piceetum hercynicum),
91) górnoreglowy bór karpacki (Plagothecio-Piceetum tatricum),
92) nawapienna świerczyna górnoreglowa (Polysticho-Piceetum),
93) górski bór modrzewiowo-limbowy (Cembro-Piceetum),
94) śródlądowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum),
95) nadmorski bór bażynowy (Empetro nigri-Pinetum).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: A. Tokarczuk

Do strony głównej